Het Buitenburo is opgericht uit een gevoel van urgentie en passie voor het leven. De mens is losgezongen van zijn omgeving wat resulteert in een achteloosheid en desinteresse. Het is tijd voor een gezamelijke verantwoording voor onze omgeving. Dat begint bij voedsel en eindigt bij het klimaat.

Ik maak mij hard voor mens natuur en technologie in balans, een dynamisch evenwicht. Een levend systeem waar een goede boterham wordt verdiend, waar het goed toeven is en waar natuurlijke processen de ruimte krijgen om te doen wat zij doen om de mens als onderdeel van het ecosysteem aarde een goed thuis te geven.

Deze missie draag ik uit. Hierop baseer ik de keuze een project op te pakken of niet. En deze missie geeft richting aan de oplossing, bied handvatten en randvoorwaarden aan het ontwerp of het te bedenken concept.

Gaan wij samen de uitdaging aan?

Agroforestry vormt nieuwe cultuurlandschappen, goed voor mens én natuur

Het oude cultuurlandschap vertelt het verhaal over de interactie van de mens met die specifieke plek
op aarde over een periode van duizenden jaren; ontstaan door de noodzaak van de mens om voedsel,
energie en bijvoorbeeld bouwmaterialen te produceren. Daarbij waren de hydrologische situatie, de
bodemsamenstelling en de ligging tot de stad bepalend. De oude cultuurlandschappen bestonden uit
bijvoorbeeld veenweidegebieden en hoevelandschappen en herbergden een schat aan biodiversiteit.
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de mens zijn hand heeft overspeeld. Het grootschalige
ingrijpen en de drang naar efficiency ondermijnen het fundament van ons bestaan op aarde: de
levende wereld in en op de bodem, in het water en daarboven.

Het is niet dat er niets gebeurt om nog overgebleven landschappen en natuurwaarden te beschermen.
Men probeert oude cultuurlandschappen te herstellen door middel van subsidies voor agrarische
natuurverenigingen en nieuwe natuur wordt planologisch afgedwongen om bijvoorbeeld de schade
van grote bouwprojecten te compenseren. Echter, de beschermde eilandjes van oude
cultuurlandschappen met hoge natuurwaarden hebben niet de omvang en de kracht om de
biodiversiteit op een gezond niveau te houden of te brengen. Wat tot nu toe ontbreekt is een
dynamiek waarin de mens, in interactie met zijn specifieke plek op aarde, komt tot de vorming van
nieuwe cultuurlandschappen die zichzelf in stand houden!

Ik zie een bottom-up beweging opkomen van boeren die aan een nieuw en divers landschap
bouwen met agroforestry, of in het Nederlands: bomenlandbouw. “Agroforestry is een vorm van
landbouw waarin houtige gewassen (bomen en struiken) met opzet worden geïntegreerd met de teelt
van gewassen en dierlijke productiesystemen, vanwege de beoogde voordelen die ontstaan door de
ecologische en economische interacties“ Mosquera-Losada et al, 2009

Deze agroforestry-boeren bouwen aan een agro-ecologisch bedrijfssysteem waarin economische
waarden aan nieuwe houtachtige landschapselementen worden toegekend. Agroforestry levert
directe opbrengsten op uit oogst en ecosysteemdiensten, maar ook indirect door het creëren van een
gunstig microklimaat of besparing op de input van buitenaf. Met agroforestry ontstaan nieuwe
cultuurlandschappen met voederhagen, notengaarden, grienden en oeverbossen. Wij zien op deze
bedrijven bodem, water en cultuur weer zichtbaar worden in het landschap. Het resultaat: leesbare
landschappen met hoge natuurwaarden.

Met alleen eilandjes natuur in het landschap kunnen we de biodiversiteit en de aarde niet redden.
Laten we ons volop richten op de landbouwgronden die een substantieel deel van Nederland in
beslag nemen. Landschapsbouw op bedrijfsniveau volgens de traditie van de oude
cultuurlandschappen én met de kennis van nu biedt, zonder het economisch belang en de
voedselvoorziening uit het oog te verliezen, grote kansen voor mens en haar natuur en de grote
opgaven van deze tijd.

Lichtenvoorde| 27 februari 2023 | Menselijke natuur |Dyon Temming

Wat is natuur? Wat is cultuur?

Natuur en cultuur zijn begrippen die door de mens zijn bedacht om onderscheid te maken tussen de mensenwereld en de rest. Maar dit onderscheid, met de ordening van de natuurlijke wereld door Aristoteles als eerste aanstichter, heeft als een splijtsteen gewerkt. Het resultaat is dat de mens de omgeving ziet als grondstof: het is zielloos, willoos en van de mens om het te gebruiken. En dat hebben we de afgelopen honderd jaar overdadig gedaan. En toch: veruit de meeste mensen hebben de natuur lief. Gaat het slecht met de vogels? Dan hangen we met liefde een vogelhuisje op. Hebben die schattige egels het moeilijk? We laten bladeren liggen en timmeren een egelhuisje. Maar hoe zit het met onze empathie voor een eencellige in de bodem of een mug? Dat is al een stuk lastiger, omdat het eigenlijk niet lukt om uit het mens zijn te stappen bij het maken van een ontwerp, ook al zijn we ook van amoebes afhankelijk binnen het levengevende web van biotische en abiotische factoren. Alle levende en niet levende agenten zijn met elkaar verbonden in een web van biotische en abiotische relaties. Het ecosysteem. Als voorbeeld: Met meer dan 3000 verschillende soorten bacteriën en schimmels in en op ons eigen lichaam is de mens een biotoop op zich, en al die wezentjes, zo blijkt uit recentelijk onderzoek, hebben een grote invloed op ons gedrag en humeur. Tot zo ver eigen vrije wil.

In die zin kunnen we dus niet over de natuur praten als iets waar we los van staan.

De natuur als drager van onze welvaart.

De afgelopen honderd jaar zijn de kaarten in het spel tussen mens en haar omgeving opnieuw geschud. Nieuwe technologieën volgden elkaar steeds sneller op en de bovenstaande randvoorwaarden speelden steeds minder een rol, want dankzij de technologische ontwikkelingen kon de mens alles naar zijn hand zeten.

Maar de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de mens zijn hand heeft overspeeld. Het grootschalig technologisch ingrijpen op de aarde en de drang naar efficiency en controle ondermijnen het fundament van ons bestaan op aarde: de interactie van alle biotische en abiotische actoren en de levende wereld in en op de bodem, in het water en daarboven.

Hier en daar worden stappen gezet. Er wordt teruggegrepen op de oude cultuurlandschappen om de natuur te herstellen door middel van subsidies voor agrarische natuurverenigingen. Ook wordt planologisch nieuwe natuur afgedwongen om bijvoorbeeld de schade van grote bouwprojecten te compenseren. Dat alles wordt omschreven en geborgd in natuurdoeltypen.

Museumstukken en decor voor recreatie

Die natuurdoeltypen zijn echter zonder uitzondering in onbruik geraakte cultuurvormen zoals heidevelden en geriefhoutbosjes. Het zijn museumstukken voor natuurwaarden en een decor voor natuurrecreatie. De instandhouding van deze natuurdoeltypen kan alleen door een eindeloze inzet van arbeid. Dat kost veel geld en inspanning. En toch gaat de daling van de biodiversiteit en de biomassa aan wilde dieren en planten door. De beschermde eilandjes van oude cultuurlandschappen met hoge natuurwaarden en een recreatief aantrekkelijk beeld hebben niet de omvang en de kracht om de biodiversiteit op een gezond niveau te houden of te brengen. De grote kansen liggen bij de agrarische gronden. Maar helaas zijn de eigenaren, de boeren, verwikkeld in een mondiale prijzenoorlog. En de stedeling? Die heeft er geen weet van en is losgezongen van de natuur en de productie van haar eigen voedsel. Die leeft in een luilekkerland waar altijd alles voorradig is voor weinig geld.

Het kan anders, het moet anders.

Het is tijd voor natuurinclusiviteit
Het is tijd om ruimte te geven aan nieuwe cultuurlandschappen waarin landschappelijke elementen
bijdragen aan de bedrijfsmatige of culturele doelen van degene die de grond beheert, oftewel
agroforestry.